Skip to content

Venue

University of Aizu

Tsuruga, Ikki-machi

Aizu-Wakamatsu City

Fukushima Pref. 965-8580 Japan